1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Apartamenty Baltico zastrzegają sobie Prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.

2. REZERWACJA - ZADATEK

Rezerwacji Apartamentów dokonuje sie na minimum 3 doby w sezonie wysokim (maj - wrzesień) i 2 doby w sezonie niskim (październik – kwiecień)

Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.baltico.ustka.pl. Rezerwacja zadatkowa wymaga wpłaty zadatku 30% wartości rezerwacji z terminem rezerwacji na minimum tydzień przed planowanym przyjazdem, 80% wartości rezerwacji na 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu. W pozostałych przypadkach pobierana jest pełna kwota za rezerwację w dniu przyjazdu. 

Zadatek na rezerwację musi zostać wpłacony w terminie do 3 dni od momentu wstepnej rezerwacji, przelewem na podane w e-mailu konto bankowe. W przypadku nie dokonania wpłaty zadatku w podanym terminie rezerwcja zostanie anulowana. 

Dane konta:

Słupska Giełda Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wileńska 36/3
76-200 Słupsk
 numer konta: 98 1090 2763 0000 0001 3435 5011 
tytułem Rezerwacja Baltico oraz imię i nazwisko Gościa.

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany do Państwa e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację Rezydentowi gotówką.

3. ZAKRES UMOWY NAJMU

Umowa zawarta pomiędzy Apartamentami Baltico a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Gości.
Gość nie może użyczać/podnajmować Apartamentu osobom trzecim.
Całkowitą cenę wynajmu można przeliczyć na stronie internetowej obiektu. Szczegóły ceny są podane w zestawieniu cenowym przed zatwierdzeniem rezerwacji. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Apartamenty Baltico nie będa pobierały żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej z wyjątkiem opłaty miejscowej (tzw. opłaty klimatycznej) w kwocie 5 PLN powyżej jednej doby za osobę (płatne gotówką w dniu przyjazdu).

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu podczas pobytu Gościa niezależnie od jego obecności w lokalu bez potrzeby jego zgody, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia, tj. zalanie, pożar), ważnego interesu Gościa lub Wynajmującego lub innej pilnej potrzeby.

4. KAUCJA NA CZAS POBYTU

Apartamenty Baltico zastrzegają sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 400 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia szkód, powstałych z winy Gości.

5. PRZYJAZD I POBYT

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialnym za przekazanie kluczy. Gość zobowiązany jest do poinformowania Rezydenta najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej z Rezydentem. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta. Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty za rezerwację nawet jesli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

6. OBOWIĄZKI GOŚCIA

* Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych. 

* Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na rezerwacji. Gość zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego lub mailowego Apartamentów Baltico o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Goście nie zameldowani w Apartamentch Baltico mogą przebywać w godzinach 7-22. 

* Do obowiązków Gości należy pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

* Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Gości bez przekazania apartamentu Rezydentowi, może spowodować roszczenia ze strony Apartamentów Baltico.

* Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Rezydenta o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.    Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.

* W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu należy natychmiast powiadomić Rezydenta. W razie utraty kluczy pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

* Apartamenty Baltico nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód bądz utraty dóbr osobistych Gościa. Rzeczy pozostawione mogą zostać odesłane na koszt właściciela wyłącznie po otrzymaniu takiego zgłoszenia. Przedmioty osobiste pozostawione przez naszych Gości są przechowywane przez Apartamenty Baltico przez okres 2 tygodni, po tym czasie będą utylizowane.

7. ZMIANY REZERWACJI

a) Zmiana terminu pobytu

Po dokonaniu wpłaty zadatku jego zwrot nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i dany apartament jest wolny w nowym terminie. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres biuro@baltico.ustka.pl z podaniem nowego terminu. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie. 

b) Przedłużenie lub skrócenie pobytu

Termin pobytu w danym Apartamencie można przedłużyć jedynie w przypadku, gdy Apartament jest wolny. Gość zobowiązany jest zgłosić chęć przedłużenia pobytu Rezydentowi.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od Apartamentów Baltico, Gość będzie zmuszony do skrócenia pobytu, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Rezydenta. W takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów niewykorzystanej rezerwacji poniesionych przez Gościa.

c) Zmiana liczby osób

Liczba osób podana na rezerwacji może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania Apartamentow Baltico telefonicznie lub mailowo. 

d) Apartamenty Baltico zastrzegają sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji I liczby osób. W przypadku kiedy, apartament będzie tańszy w zarezerwowanym terminie  zwróci różnicę w cenie wynajmu, wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie www.baltico.ustka.pl

8. ZWIERZĘTA

Zwięrzeta sa akceptowane w Apartamentach Baltico jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu z Rezydentem. Gość odpowiada materialnie za wszelkie szkody na terenie obiektu wyrządzone przez swojego pupila.

9. PARKING

Mogą wystąpić opłaty za parking (pobierane przez firmę zewnętrzną). 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.baltico.ustka.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Apartamentow Baltico.
  Warunki, na których można dokonać wynajmu apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Apartamenty Baltico zastrzegaja sobie Prawo   odmowy przyjęcia rezerwacji.